ارتفاع کاران فراز

کار در ارتفاع

شستشوی نمای ساختمان

شرکت ارتفاع کاران فراز از سال ۱۳۹۰ خدمات خود را در زمینه کار در ارتفاع و تمامی زیر مجموعه های مربوطه شروع کرد
پس از گزشت ۸ سال این شرکت دارای ۴۴ نفر خدمه میباشد

پیچ رول پلاک

شرکت ارتفاع کاران فراز از سال ۱۳۹۰ خدمات خود را در زمینه کار در ارتفاع و تمامی زیر مجموعه های مربوطه شروع کرد
پس از گزشت ۸ سال این شرکت دارای ۴۴ نفر خدمه میباشد

اجرای رزین ونانو

شرکت ارتفاع کاران فراز از سال ۱۳۹۰ خدمات خود را در زمینه کار در ارتفاع و تمامی زیر مجموعه های مربوطه شروع کرد
پس از گزشت ۸ سال این شرکت دارای ۴۴ نفر خدمه میباشد

کار با طناب

شرکت ارتفاع کاران فراز از سال ۱۳۹۰ خدمات خود را در زمینه کار در ارتفاع و تمامی زیر مجموعه های مربوطه شروع کرد
پس از گزشت ۸ سال این شرکت دارای ۴۴ نفر خدمه میباشد

کار در ارتفاع

شرکت ارتفاع کاران فراز از سال ۱۳۹۰ خدمات خود را در زمینه کار در ارتفاع و تمامی زیر مجموعه های مربوطه شروع کرد
پس از گزشت ۸ سال این شرکت دارای ۴۴ نفر خدمه میباشد